Voorwaarden

Huurvoorwaarden camper verhuur van Geel

Algemene huurvoorwaarden

 

Artikel 1                  Toepasselijkheid

 

a)      Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten.

b)      Partijen komen overeen dat deze algemene huurvoorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

c)       Wanneer huurder een overeenkomst aangaat met verhuurder worden, van huurder de persoonsgegevens versleuteld en beveiligd opgeslagen. Verhuurder heeft de verplichting deze gegevens van huurder te bewaren voor de verzekeringen en voor het geval er wetsovertredingen met het voertuig door huurder plaatsvinden.

 

 

Artikel 2             Huurprijs, kosten en borgsom:

 

a.       Een offerte door camperverhuur van Geel is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk vermeld is in combinatie met de geldigheidsduur van de aanbieding.

b.      Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de algemene huurvoorwaarden van camperverhuur van Geel en de in de huurovereenkomst vermelde gehuurde camper, huurperiode, inzittenden, huurprijs, eigen risico, waarborgsom(men), te bezoeken landen, vrije kilometers en de wijze van betaling.

c.       Bij vastleggen van een huurperiode hanteren wij een aanbetaling van 450,-. Rest van de huursom + borg gelieve 3 weken voor vertrek te voldoen.

d.      Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, boetes, vermissing van of vernieling van de camper, verplicht camperverhuur van Geel zich na 21 dagen na het einde van de huurperiode de door de huurder gestorte borg aan huurder te retourneren.

e.       Indien bij inspectie is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper, verplicht camperverhuur van Geel zich eerst, nadat alle schades zijn gerepareerd, het restant bedrag van de door de huurder gestorte waarborgsom(men) aan huurder te retourneren.

 

Artikel 3              Totstandkoming, duur en ontbinding van de overeenkomst:

 

a.       Tot uitvoering van de opdracht is camperverhuur van Geel eerst verplicht, nadat de huurder de huurovereenkomst heeft ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom(men) binnen de gestelde termijnen aan camperverhuur van Geel heeft voldaan.

b.      Annuleren kan via de mail of telefonisch. De datum de mail of telefonisch contact bij camperverhuur van Geel aankomt geldt als annuleringsdatum.
Bij annulering is de huurder verschuldigd:- tot drie weken voor/binnen 3 weken voor aanvang van de huurperiode 450,- +      de adm./boekingskosten van € 50.
U dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan camperverhuur van Geel eventueel voor u afsluiten. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer tot restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs tot gevolg hebben.

c.       Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip, dat de overeenkomst eindigt (=terugbrengdatum) aan camperverhuur van Geel terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door camperverhuur van Geel is toegestaan.
De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.

d.      Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij camperverhuur van Geel weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van camperverhuur van Geel, met dien verstande, dat de kosten per dag € 250,00 bedragen onverminderd de eventuele door camperverhuur van Geel verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.

e.       Camperverhuur van Geel is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen:
1. Indien blijkt dat tijdens de huurperiode de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet na komt.
2. Bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.
3. Bij vestiging in het buitenland van de huurder.
4. Bij vordering van overheidswegen van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper.
5. Indien blijkt dat huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
6. Indien camper niet meer veilig is om te verhuren.

 

Artikel 4              Aflevering en terug bezorging: 

 

a.   In geval dat de gehuurde camper door schade of pech niet beschikbaar is vanaf het begin van uw huurperiode, zal camperverhuur van Geel haar uiterste best doen om zo snel mogelijk een vervangende camper te regelen.

b.   Camperverhuur van Geel is gemachtigd om, ingeval van een vervangende camper, de in de huurovereenkomst genoemde terugbrengdatum éénzijdig aan te passen. Er zal dan een evenredige restitutie van de huurprijs plaats vinden.

c.    Indien camperverhuur van Geel niet in staat zal zijn, volgens artikel 4 lid a., een camper aan huurder ter beschikking te stellen, heeft camperverhuur van Geel het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren.

d.   Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van artikel 4 lid d en artikel 4 lid e. zal camperverhuur van Geel de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom(men) restitueren.
Huurder vrijwaart camperverhuur van Geel voor alle aanspraken of schadevergoeding.

e.   Bij terug bezorging dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van huurder, tenzij één van de verzekeringen deze kosten dekt.

f.    De camper wordt door camperverhuur van Geel afgeleverd met een volle brandstoftank, tenminste één volle gastank, schoonwatertank, lege afvalwatertank, lege en schone chemisch toilet en de camper van binnen volledig schoongemaakt.
Huurder dient de camper ook weer in deze staat in te leveren bij gebreke worden de volgende kosten in rekening gebracht:
1. niet volle brandstoftank                        : de gemaakte kosten hiervan
2. niet lege en/of niet schone toilet          : €  50,00
3. niet schoongemaakte binnenzijde       : € 100,00

4. Rookvrij maken                                        : € 350,00

g.   De camper hoeft bij inlevering niet aan de buitenzijde schoongemaakt te worden.

h.   Voor vertrek en bij terugkomst inspecteren camperverhuur van Geel en huurder gezamenlijk de camper, alsmede de daartoe behorende inventaris. Hiervoor zal een lijst “bijzonderheden en aanwezige inventaris” worden ondertekend door camperverhuur van Geel en huurder.

 


Artikel 5                             Gebruik van de gehuurde camper:

a.       Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde inzittenden, waar het rijbewijsnummer van is ingevuld, mogen na inlevering van een kopie van hun rijbewijs en kopie van hun paspoort de camper besturen. Bestuurders moeten minimaal 25 jaar oud zijn en minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B.
Dit rijbewijs dient gedurende de gehele huurperiode, genoemd in de huurovereenkomst, geldig te zijn.

b.       Huurder dient ervoor te zorgen dat hijzelf en de in artikel 5 lid a. genoemde personen te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen is vereist.

c.       Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde handleiding alsmede volgens de aanwijzingen zoals die door camperverhuur van Geel worden gegeven.
Met name zal hij regelmatig de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zonodig op peil brengen.

d.       De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de op de groene kaart vermelde landen.
De camper mag niet gebruikt worden voor de wintersport.

e.       Huurder dient ervoor te zorgen dat de camper uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt wordt; dat de camper op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd. Voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur moeten worden gewaakt. Huurder dient de camper te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzing van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.

f.        Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers (met uitzondering van tolstickers) e.d. aan te brengen in en/of aan de camper.

g.       Het is niet toegestaan in de camper te roken.
Indien er wel gerookt is worden hiervoor € 350,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.

h.       Het is niet toegestaan in de camper huisdieren te vervoeren/mee te nemen.
Indien er wel huisdieren in de camper zijn meegenomen, worden hiervoor
€ 350,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.

i.         Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijles, het tegen betaling vervoeren van vracht of andere personen, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van camperverhuur van Geel kunnen worden geschaad.

j.         Het is huurder verboden zich met de camper te bevinden op racebanen, circuits en oefenen voor of deelnemen aan snelheidsritten, regelmatigheidsritten, of behendigheidsritten of wedstrijden.
Tevens mag huurder niet deelnemen aan gezelligheidsritten, puzzelritten e.d.

k.       Het is huurder uitdrukkelijk verboden de camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de camper te beschikken in strijd met de belangen van camperverhuur van Geel.


Artikel 6                       Onderhoud, reparatie, overige kosten:

a.       Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door camperverhuur van Geel uitgevoerd. Camperverhuur van Geel zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens de huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 30.000 kilometer gereden wordt. In dat geval dient huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend bedrijf. (dealer betreffende merk)

b.       Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van de huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, wassen, bandreparatie, stalling, boetes etc.

c.       Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke het bedrag van € 125,00 of een gelijkwaardig bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van camperverhuur van Geel worden uitgevoerd.
Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van Camperverhuur van geel, bij gebreke waarvan deze kosten voor huurder zijn.

d.       Huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zondig in overleg met Camperverhuur van Geel. Wanneer de kosten van een door een camperverhuur van Geel goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt camperverhuur van Geel het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.

e.       Alle reparaties aan de camper dienen te gedaan te worden door een erkend autobedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk.
Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen slechts uitgevoerd worden door een vakkundige personen.

f.        De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van camperverhuur van Geel elders uitgevoerde reparaties worden door overlegging van een gespecificeerde nota vergoed.

g.       Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten.
Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

 

Artikel 7                             Schade aan gehuurde camper:

Camperverhuur van Geel garandeert dat de camper op het moment van aanvang van de huurperiode, vermeldt in de huurovereenkomst, in deugdelijke en nette staat verkeert.

a.       Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, de alarmcentrale en daarna camperverhuur van Geel daarvan onmiddellijk, uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen.

b.       Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van de alarmcentrale en camperverhuur van Geel onmiddellijk en volledig uit te voeren.

c.       Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit camperverhuur van Geel uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen. Huurder dient zelf het schadeformulier in te vullen.

d.       Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurders, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen.
Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen.
Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk toch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking aan camperverhuur van Geel.

e.       Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van camperverhuur van Geel ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

f.        Alle kosten die volgen uit het tanken van verkeerde brandstof , vullen van verkeerde vloeistof(fen), zijn voor rekening van de huurder.


Artikel 8                             W.a.- verzekering:

Camperverhuur van Geel verklaart dat er ten behoeve van de camper een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (ook wel afgekort als W.A.M.) gestelde eisen.
Voor rekening van huurder, die camperverhuur van Geel ter zake vrijwaart, blijft evenwel:

a.       Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed.

b.       Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch terzake krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.

c.       Een eigen risico ter waarde van € 1250,00 per gebeurtenis.

De verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage bij Camperverhuur van Geel.


Artikel 9                             Cascodekking:

Camperverhuur van Geel verklaart dat de camper tegen cascoschades is gedekt.

Voor rekening van huurder blijft te allen tijde:

 

a.       Een eigen risico van € 1250,00 per gebeurtenis (geldt ook bij hagelschade)

b.       Schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 5 van deze algemene huurvoorwaarden

c.       Schade ontstaan wanneer de bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen, of enig bedwelmend of opwekkend middel is, dat hij niet in staat moet worden geacht de camper naar behoren te besturen.

d.       Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder

e.       Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in bezit was van een geldig Nederlands rijbewijs B of terwijl bestuurder de rijbevoegdheid was ontzegd.

 

 

 

Artikel 10                           Schade van de huurder:

Camperverhuur van Geel is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde camper, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van Camperverhuur van Geel in welk geval de aansprakelijkheid van Camperverhuur van Geel is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is Camperverhuur van Geel nimmer aansprakelijk de huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten. Camperverhuur van Geel zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:

a.       Overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.

b.       Door huurder en/of inzittenden van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij deze het gevolg zijn van een defect aan de camper dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huurovereenkomst.

c.       Beëindiging van de huurovereenkomst door Camperverhuur van Geel op basis van artikel 3 van deze algemene huurvoorwaarden

d.       Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper.

e.       Aansprakelijkheid camper verhuur beperkt tot uitkering van verzekeraar. Indien Camperverhuur van Geel ondanks bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave van camperverhuur van Geel die kosten en schade alsmede gevolgkosten onmiddellijk aan camperverhuur van Geel te voldoen.


Artikel 11                           Aansprakelijkheid van de huurder:

a.       In alle gevallen dat huurder enige bepalingen van de huurovereenkomst, deze algemene huurvoorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor Camper verhuur van Geel reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet gedekt worden door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.

b.       Huurder zal, zonder enige reserve de door camperverhuur van Geel geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, toch uiterlijk binnen 21 dagen nadat camperverhuur van Geel deze kosten en schaden bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan camperverhuur van Geel recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.

c.       Ten laste van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die camperverhuur van Geel voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.